sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa     

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานการทูตและการต่างประเทศ
KM: บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานการทูตและการต่างประเทศระหว่างเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ขรก. แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 (ช่วงที่ 2) เป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยมีสาระที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นับเป็นการขยายการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)

1 ต.ค. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 ก.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด

covid19