sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893  icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสการประชุม Policy Consultation ไทย-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายชาง โฮจิน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีคนที่ 1 ซึ่งเป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กับสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะผู้แทนไทยและเกาหลีใต้ในการประชุม Policy Consultation เข้าร่วมในพิธีลงนามด้วย
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

24 ก.ค. 2566

Vacancy for a full time english instructor

19 ก.ค. 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

17 ก.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

24 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปี 2566

8 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2566

ดูทั้งหมด