sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
โครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2565
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - โคลอมเบีย ทั้งสองฝ่ายจึงร่วมกันผลักดันโครงการฯ ให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

21 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

12 ก.ค. 2565

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

31 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 ก.พ. 2565

ดูทั้งหมด

covid19