sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566 โดยมีนางต้องฤดี มากบุญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและความคาดหวังของผู้บริหารปัจจุบัน” โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ ให้เป็น “มืออาชีพ” ในงานของตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และบุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการทำงาน และการเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

2 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

16 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

6 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

21 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ในตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

15 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

12 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด