sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa         banner-web_1  

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับรองกงสุลใหญ่และอัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับรองกงสุลใหญ่และอัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2564 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย ภารกิจทีมประเทศไทย และความคาดหวังของกระทรวงฯ ต่อการทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงานในต่างประเทศและ HoC”
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศงดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

7 มิ.ย. 2564

ประกาศงดการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

7 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

31 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16

24 พ.ค. 2564

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ

21 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด

covid19