website_zone-20170623-115046-4153178796 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa     

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
หลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 ศึกษาดูงานในลักษณะ action learning ที่จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในลักษณะ action learning ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 นำโดย นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 ก.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

25 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
การทดสอบภาษาอังกฤษ ดูทั้งหมด

29 เม.ย. 2563

Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2563

29 เม.ย. 2563

Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ Placement Test ประจำปี 2563

29 เม.ย. 2563

DIFA TES

2 มี.ค. 2563

ขั้นตอนการสมัครสอบ DIFA TES
ดูทั้งหมด

covid19