sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa           

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้กรุณาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับ (1) บทบาทหน้าที่ของข้าราชการและคู่สมรสในการไประจำการในต่างประเทศในฐานะผู้แทนของประเทศไทย หลักคิดและแนวทางในการวางตนอย่างเหมาะสม และ (2) การบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทีมประเทศไทย
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

19 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

13 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

30 ธ.ค. 2564

ดูทั้งหมด

covid19