หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

31 ม.ค. 2563

5,178 view


 

หลักการและเหตุผล
         นักบริหารการทูตเป็นผู้มีบทบาทและภารกิจในฐานะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูตการต่างประเทศอันเป็นสากลของนักการทูตทั่วโลกแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพในการบริหาร นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นตามบริบทและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนักบริหารการทูตนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมและสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติดังกล่าวให้กับผู้บริหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 (รวม 12 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น. ทั้งนี้ ถือเป็นวันปฏิบัติราชการ

 
สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้ ลิฟต์ S3) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับชำนาญการพิเศษที่ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. บุคคลภายนอก ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือข้าราชการเหล่าอื่น / พนักงานของรัฐในระดับที่เทียบเท่า จากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศในฐานะ "ทีมไทยแลนด์"
 

* จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
* จะต้องไม่เป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมหรือกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย สํานักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่สํานักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

 

กำหนดการรับสมัคร


กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2563 

icon-2

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการปกติขาว (รูปแบบไฟล์ .JPG)
2. การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  file-pdf file-doc
3. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหนังสือเดินทางราชการ
6. กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  file-pdf file-doc 

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 

 

Download
ตารางฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 (ภาพรวม) 
การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  
- แบบนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน file-pdf file-doc 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 
เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 
หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ฉบับ 1
หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ฉบับ 2
ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน 
แผนที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 

 

 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

นางสาวชไมพร ตันติเวสส โทรศัพท์ : 081 920 0090

นางสาวนิตยา สุพงศ์พาณิช โทรศัพท์ : 088 570 5783