หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2560

| 24,927 view

language-20200429-113207

occ-img-01

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานและนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาปรับปรุง และออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม Oral Communication Course (OCC) ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามหลักสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมมาใช้ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนองค์กรในการพูดในที่สาธารณะและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินภารกิจ ด้านการต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์ และได้ขึ้นบัญชีไว้เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 

2. มีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ 

3. หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฉีดวัคซีนฯ 

รูปแบบการอบรม

1. การฝึกอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแนวทางการฝึกอบรมแบบ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินรายบุคคล 

3. การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง ทั้งนี้ รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

หัวข้อวิชาที่อบรม (รายละเอียดตามตารางการอบรมที่แนบ)

1 Presentation Skills
2 Story Telling
3 Impromptu Speaking
4 Foundation Skills for Meetings
5 Debates & Discussions
6 Social Etiquette
7 Boosting Confidence for Better Delivery
8 Nonverbal Communications
9 Describing Graphs & Trends
10 PowerPoint for Effective Presentations
11 Networking Skills

วิทยากร

อาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ต่างชาติ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ช่วงเวลาการฝึกอบรม

อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ตามความเหมาะสม

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ด้านทิศตะวันออก เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7 และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (หากสถานการณ์ไม่อยู่ในภาวะปกติ) 

การประเมินผล

ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง) และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมฯ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

ขั้นตอนการลงทะเบียนการฝึกอบรม

1. โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ
2. เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ https://dvifa.mfa.go.th/th
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Oral Communication Course: OCC)
4. เลือก “ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2565
5. กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด และอยู่ในลำดับ
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 14 รายแรก ของแต่ละรุ่น เท่านั้น
2. รับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์
โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47010 / หรือ 06 2710 1396 ทั้งนี้ ไม่มีบริการจัดส่งใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย์

 

 

 

ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2565