หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 27,610 view

language-20200429-113207

occ-img-01

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานและนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและ การพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) เพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมมาใช้ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนองค์กร ในการพูดในที่สาธารณะและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์ และ ได้ขึ้นบัญชีไว้เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2566

2. หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม

รูปแบบการอบรม

1. การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์

2. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินรายบุคคล

3. การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หัวข้อวิชาที่อบรม (รายละเอียดตามตารางการอบรมที่แนบ)

1. Boosting confidence for better delivery
2. Networking skills
3. The power of nonverbal communication
4. Presentation skills
5. Professional MC and moderator
6. Public speaking & developing personality
7. Visual aids for presentations
8. Debates & discussions
9. Impromptu speaking
10. Effective note-taking
11. Workshop

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

1. หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งยืนยันบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร OCC ประจำปี 2566 ให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

2. ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 7 เมษายน 2566

กำหนดการอบรม

ปีละ 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 รวม ๑๒๐ ชั่วโมง
อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.
กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการลงทะเบียนการฝึกอบรม

1. โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนอบรม)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3
ชื่อผู้โอน ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการอบรม
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

2. เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ https://dvifa.mfa.go.th/th
3. เลือกหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2566
4. เลือก “ลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
6. รับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010 หรือ 06 2710 1396

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ด้านทิศตะวันออก เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7 และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (หากสถานการณ์ไม่อยู่ในภาวะปกติ) 

การประเมินผล

ผู้มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: นางนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47008 หรือ 08 5356 6093 (หลักสูตรฝึกอบรม)
นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ พนักงานบริหารจัดการโครงการ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010 06 2710 1396 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม)
นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47012 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม)
โทรสาร: 0 2143 9326

 

 

ลงทะเบียน