หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2567

| 30,649 view

535719_0

language-20200429-113207

occ-img-01


ลงทะเบียน


1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานและนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและ การพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) เพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมมาใช้ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนองค์กร ในการพูดในที่สาธารณะและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

3.1 บุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3.2 หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรมและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับ B1+ ขึ้นไป กล่าวคือ

- เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อน รวมถึงสามารถพูดคุยในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ
- สามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ             
- สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ
หมายเหตุ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับผู้ที่มีผลสอบ *DIFA TES ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง ในระดับ B1+ ขึ้นไป ทั้งสองทักษะ หรือ ผลสอบวัดระดับ (Placement Test) ของสถาบันการต่างประเทศฯ ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง โดยมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป (ไม่ต้องแนบผลสอบ)

 

4. รูปแบบการอบรม

4.1 การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์
4.2 การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินรายบุคคล
4.3 การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง
4.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (OCC Workshop) ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และ / หรือที่ต่างจังหวัด
หมายเหตุ รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

5. หัวข้อวิชาที่อบรม (รายละเอียดตามตารางการอบรมที่แนบ)
5.1 Boosting Confidence for Better Delivery 5.7 Impromptu Speaking
5.2 Networking Skills 5.8 Fundamental Skills for Meetings
5.3 Presentation Skills 5.9 Speech Writing
5.4 The Power of Nonverbal Communication 5.10 Debates and Discussions
5.5 Professional MC and Moderator 5.11 Writing Effective Talking Points
5.6 Visual Aids for Presentations 5.12 OCC Workshop

 

6. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

6.1 หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งยืนยันบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร OCC ประจำปี 2567 ให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทราบภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

6.2 ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมฯ (ตามข้อ 8.1) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

6.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 6 มีนาคม 2567
หมายเหตุ สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ 25 รายแรก สามารถ เข้ารับการอบรมฯ ประจำปี 2567 ได้ (ไม่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสำหรับเข้ารับการอบรม ประจำปี 2568)

7. กำหนดการอบรม

ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 รวม 120 ชั่วโมง  
อบรมทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
    หมายเหตุ กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนการฝึกอบรม

8.1 โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


*สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
8.2 เข้าสู่เว็บไซต์ dvifa.mfa.go.th
8.3 เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2567
8.4 เลือก “ลงทะเบียน” (ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)
8.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบ
- ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
- หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม
8.6 รับใบเสร็จรับเงินได้ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47012 หรือ 09 5160 6021

9. สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

10. การประเมินผล

ผู้มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) และ ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม อบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

- นางนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47008 หรือ 08 5356 6093 (หลักสูตรฝึกอบรม)
- นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47012 หรือ 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม)
โทรสาร: 0 2143 9326

 

 

ลงทะเบียน