หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

| 27,334 view

language-20200429-113229

 

01(6) 02(5)

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในหลากหลายโอกาส เช่น การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ ในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) เพื่อพัฒนาศักยภาพการนำเสนอและพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศอย่างบูรณาการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้รองรับการสื่อสารในระดับสากล ในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานหรือความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างน่าเชื่อถือ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยเทคนิคการพูดชั้นสูงในการตอบรับหรือปฏิเสธ
2.2 พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนไทยในเวทีระดับโลก ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปฏิบัติสากล และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
2.3 เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานราชการสำหรับมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

3. รูปแบบการฝึกอบรม

3.1 การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์
3.2 การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินอย่างละเอียดรายบุคคล
3.3 การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
3.4 การอบรมและศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์
* รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีไว้เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปี 2566

5. เนื้อหาการอบรม
5.1 High impact presentations 5.6 Impromptu speaking
5.2 Advanced public speaking 5.7 The power of image & personality
5.3 Meet the media workshop 5.8 Body language for leaders
5.4 International meetings: language for management and participation 5.9 Networking skills to build connections
5.5 Negotiation skills 5.10 International dining etiquette
   
6. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

6.1 หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรให้สถาบันการต่างประเทศฯ ทราบภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6.2 ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมฯ (ตามข้อ 8.1) ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566
6.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อนึ่ง สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ 16 รายแรก สามารถเข้ารับการอบรมฯ ในปี 2566 ได้

7. กำหนดการอบรม
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 24 กันยายน 2566 อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.
7.1 วันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 ฝึกอบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ
7.2 วันที่ 9 - 24 กันยายน 2566 ฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ (รวมวันเดินทาง)
* กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนการอบรม

8.1 โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 335,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
          ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
          ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
          เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
          ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะเบิกค่าพาหนะ (แท็กซี่) เดินทางจาก ที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ - ที่พัก และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการจากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
8.2 เข้าสู่เว็บไซต์ dvifa.mfa.go.th
8.3 เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปี 2566
8.4 เลือก “ลงทะเบียน”
8.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
8.6 รับใบเสร็จรับเงินได้ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ โทร. 0 2203 5000  ต่อ  47010 หรือ 06 2710 1396

9. สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์

10. การประเมินผล

ผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

11. รายละเอียดเพิ่มเติม

- นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47006 หรือ 08 1454 6290 (หลักสูตรอบรม) โทรสาร 0 2143 9326
- นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ พนักงานบริหารจัดการโครงการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47010 หรือ 06 2710 1396 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ) โทรสาร 0 2143 9326
- นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานอบรม โทร. 02 203 5000 ต่อ 47012 หรือ 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ) โทรสาร 0 2143 9326

 

ลงทะเบียน