หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 25,670 view

language-20200429-113229

 

01(6) 02(5)

 

                ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการเจรจาธุรกิจ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การพูดในที่สาธารณะ ฯลฯ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตันและมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารในระดับสูง เพื่อให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองานหรือความคิดเห็นในที่ประชุม และเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคราชการไทยกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ โดยดำเนินการหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องมาแล้ว
9 ปี นับตั้งแต่ปี 2554

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานหรือความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยเทคนิคการพูดชั้นสูงในการตอบรับหรือปฏิเสธ
• เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
• เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานราชการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 

รูปแบบการฝึกอบรม

• การฝึกอบรมในชั้นเรียน
• การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มโดยมีการบันทึกวิดีทัศน์ และได้รับการประเมินรายบุคคล โดยกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
• เพื่อการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างยั่งยืนในอนาคต
• การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง
• การฝึกอบรม และศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

 

  03(5) 04(4)

 

เนื้อหาหลักสูตร

• ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารระดับสากล
• ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะในสถานการณ์ต่าง ๆ
• ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
• ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ
• การเจรจาต่อรอง
• ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่า จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอิสระ จำนวนรุ่นละ 18 คน

 

สถานที่ฝึกอบรม

สัปดาห์ที่ 1 - 2
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7

สัปดาห์ที่ 3 - 4
อบรมที่มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย (Victoria University of Wellington: VUW) กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

สัปดาห์ที่ 5
อบรมที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี (Auckland University of Technology: AUT) เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

Download
file-pdf ใบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563
file-pdf ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563 
file-pdf ประกาศผลสอบข้อเขียน AOCC Test 
file-pdf คำแนะนำสอบ AOCC Test  
file-pdf ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563 (เพื่มเติม) 
file-pdf ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563 
file-pdf ระเบียบการฝึกอบรม Advanced Advanced Oral Communication Course: AOCC ปีงบประมาณ 2563 
file-pdf คำแนะนำการสอบ AOCC Test
file-pdf แผนที่ตั้งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ