หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2567

| 29,975 view

language-20200429-113229

 

aocc-course-2024

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในหลากหลายโอกาส เช่น การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ ในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) เพื่อพัฒนาศักยภาพการนำเสนอและพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศอย่างบูรณาการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้รองรับการสื่อสารในระดับสากล ในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานหรือความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างน่าเชื่อถือ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยเทคนิคการพูดชั้นสูงในการตอบรับหรือปฏิเสธ
2.2 พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนไทยในเวทีระดับโลก ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปฏิบัติสากล และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
2.3 เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานราชการสำหรับมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

3.1 บุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.2 หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรมและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 ขึ้นไป กล่าวคือ
- สามารถเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนทั้งในสถานการณ์ส่วนตัวและการทำงาน รวมถึงสามารถเข้าใจ
การรายงานข่าวภาษาอังกฤษจากสำนักข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- สามารถสื่อสารโต้ตอบในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ และสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ซับซ้อน แสดงความคิดเห็น และความต้องการได้อย่างมั่นใจ
- สามารถอธิบายข้อมูล/เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างอย่างละเอียด ชัดเจน ด้วยมุมมองที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อดี ข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ
หมายเหตุ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับผู้ที่มีผลสอบ *DIFA TES ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง
ในระดับ B2 ขึ้นไป ทั้งสองทักษะ หรือ ผลสอบวัดระดับ (Placement Test) ของสถาบันการต่างประเทศฯ ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง โดยมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป (ไม่ต้องแนบผลสอบ)

4. รูปแบบการอบรม

4.1 การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์
4.2 การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินอย่างละเอียดรายบุคคล
4.3 การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
4.4 การอบรมและศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์
* รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

5. เนื้อหาการอบรม
5.1 High impact presentations 5.6 Impromptu speaking
5.2 Advanced public speaking 5.7 The power of image & personality
5.3 Meet the media workshop 5.8 Body language for leaders
5.4 International meetings: language for management and participation 5.9 Networking skills to build connections
5.5 Negotiation skills 5.10 International dining etiquette
   
6. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

6.1 หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรให้สถาบันการต่างประเทศฯ ทราบภายในวันที่ 19 เมษายน 2567
6.2 ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมฯ (ตามข้อ 8.1) ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567
6.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ
สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ 16 รายแรก สามารถเข้ารับการอบรมฯ ประจำปี 2567 ได้ (ไม่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสำหรับเข้ารับการอบรม ประจำปี 2568)

7. กำหนดการอบรม

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม -22 กันยายน 2567 อบรมทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น.
7.1 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2567 ฝึกอบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ
7.2 วันที่ 7 - 22 กันยายน 2567 ฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ (รวมวันเดินทาง)
* กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนการอบรม

8.1 โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ 335,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
          ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
          ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
          เลขที่บัญชี 002 - 6 -18637 - 3
          ชื่อผู้โอน ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

*สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
และที่ กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าวิทยากร *ค่าที่พัก (ห้องพักคู่)
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ค่าธรรมเนียมฯ ไม่รวมค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง **ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะเบิกค่าพาหนะ (แท็กซี่) เดินทางจาก ที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ - ที่พัก และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการจากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง     

8.2 เข้าสู่เว็บไซต์ dvifa.mfa.go.th
8.3 เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปี 2567
8.4 เลือก “ลงทะเบียน” (ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567)
8.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบ
1. ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
2. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม
8.6 รับใบเสร็จรับเงินได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010  หรือ 09 5160 6021

9. สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์

10. การประเมินผล

ผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) และ                   ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

11. รายละเอียดเพิ่มเติม

- นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47006 หรือ 08 1454 6290 (หลักสูตรอบรม) โทรสาร 0 2143 9326
- นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนงานโครงการ โทร. 02 203 5000 ต่อ 47012 หรือ 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ) โทรสาร 0 2143 9326

 

ลงทะเบียน