วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 51 view

โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
ผ่านการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศผ่านการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ Knowledge Management : KM เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล (โดยเฉพาะอดีตผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ในระดับปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดี และเอกอัครราชทูต ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว) ในรูปแบบ tacit knowledge มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำไปสู่ความรู้แบบ explicit knowledge เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง หรือนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศผ่านการรวบรวมและจัดองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศนี้ มีส่วนช่วยสนับสนุนกระทรวงฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการกระทรวงฯ และเป็นการสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้แก่กระทรวงฯ ด้วย