วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 203 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1 ปี 2552
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
1001 นายชลิต  มานิตยกุล กงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาและทางออกของผลไม้ไทยเข้าสู่จีน
1002 นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร กงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครกวางโจว กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาคนไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้ามณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน : ข้อเท็จจริง การแก้ไข แนวโน้ม และข้อเสนอแนะ PDF
1003 นายพิชัย  อิศรภักดี อัครราชทูต สอท. ณ กรุงโตเกียว กระทรวงการต่างประเทศ การทูตและการบริหารทีมประเทศไทยในการดำเนินความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
1004 นายวิชัย  วราศิริกุล กงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทำยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยต่อฮ่องกงในภาวะการเปลี่ยนแปลง
1005 นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี อัครราชทูต สอท. ณ กรุงโตเกียว กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : บทบาทและภารกิจของคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
1006 นายณรงค์  ศศิธร กงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครชิคาโก กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ PDF
1007 นายอุดมศักดิ์  ศรีธัญโกศ อัครราชทูต สอท. ณ เวียงจันทร์ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารความขัดแย้งในมิติความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมไทย - ลาว PDF
1008 นายชาญ  จุลมนต์ อุปทูต (อัครราชทูต) สอท. ณ กรุงริยาด กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจำซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ด้านการค้าและแรงงาน PDF
1009 นายมาวิน  ตันอรรถนาวิน อัครราชทูต สอท. ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของประเทศไทยในการรักษาสันติภาพระหว่าง ประเทศในดาร์ฟูร์ และโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ซูดาน PDF
1010 นายมานพชัย  วงศ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารสำนักงานชายแดน : กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง PDF
1011 นายสุรพล  โคตรศรีเมือง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ คูเวต กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาระบบงานดูแลแรงงานไทยในคูเวต PDF
1012 นายประสิทธิเดช  วิชิตสรสาตร อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคลัมโบ กระทรวงการต่างประเทศ พรหมวิหารสี่กับการบริหารการทูตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ PDF
1013 นายอรรถพร  พุทธิกำพล รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองกวางโจว กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง PDF
1014 นายอุดม  สาพิโต อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมัสกัต กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหา - อุปสรรค / การส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (กรณีศึกษาแรงงานไทยในโอมาน - เยเมน) PDF
1015 นางสาวเสาวรส  กาญจนภูมิ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงปราก กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าไทยในสาธารณรัฐเช็ก : ปัญหาและลู่ทาง PDF
1016 นายธนวิทย์  สิงหเสนี อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ PDF
1017 นายทศพร  อรชุนะกะ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองดูไบ กระทรวงการต่างประเทศ กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สภาพปัญหา การคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตัวแรงงานไทย PDF
1018 นางสาวสิริพร  ไทยตรง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมาดริด กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างครบวงจร PDF
1019 นางนิตยา  เจษฎาฉัตร อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาบทบาทกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย : กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา PDF
1020 นางสิริพร  ภาณุพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ PDF
1021 นางสาวพรรณพิมล  สุวรรณพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ สิงคโปร์ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการงานบริการประชาชนในต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ PDF
1022 นางพาสนา  พุทธิกำพล รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุนจากจีน : บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ PDF
1023 นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง กระทรวงการต่างประเทศ การจัดการข้อมูลคนไทยในฮ่องกงและมาเก๊าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF
1024 นายชาญชัย  จรัญวัฒนากิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงปารีส กระทรวงการต่างประเทศ การปรับยุทธศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง PDF
1025 นายวศิน  เรืองประทีปแสง รักษาการ กงสุลใหญ่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่านซี PDF
1026 นายภควัต  ตันสกุล รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ กระทรวงการต่างประเทศ การปรับปรุงการดำเนินการด้านการทูตสาธารณะต่อเวียดนาม : บทบาทในอนาคตของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ PDF
1027 นายชาลี  สกลวารี อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโรม กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนางานกงสุลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ PDF
1028 นางศันสนีย  สหัสสะรังษี อัครราชทูตที่ปรึกษา คทถ. ณ นครนิวยอร์ก กระทรวงการต่างประเทศ วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบและความร่วมมือพหุภาคี: นัยสำคัญต่อการทูตพหุภาคีของไทย PDF
1029 นางสุทธิลักษณ์   สง่ามั่งคั่ง รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองโอซากา กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในเขตคันไซและพื้นที่ใกล้เคียง กรณีศึกษาโครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง PDF
1030 นายรัศม์  ชาลีจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงวอร์ซอร์ กระทรวงการต่างประเทศ การชี้แจงและการส่งเสริมภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศโปแลนด์ PDF
1031 นายดุสิต เมนะพันธุ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนากระบวนการจัดการปัญหาผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้หนีภัยในประเทศไทย PDF
1032 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาการให้บริการหน่วยงานราชการไทยในไต้หวันเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน PDF
1033 นายวัฒนะ  คุ้นวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมอสโก กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาการบริหารจัดการทีมประเทศไทยในต่างประเทศ ศึกษากรณีทีมประเทศไทยในรัสเซียและเครือรัฐเอกราช  PDF
1034 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเตหะราน กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน PDF
1035 นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ หน.สนง.หนังสือเดินทางปิ่นเกล้า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือศูนย์ ROC PDF
1036 นายเชาวฤทธิ์ สาลิตุล ผอ. กองอาเซียน4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการดำเนินการของไทย  PDF
1037 นายวรายุทธ ไชยะกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน" PDF
1038 นายบุญรงค์ พงษ์เสถียรศักดิ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กับผลกระทบที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ PDF
1039 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธ์ หน.สนง.หนังสือเดินทางบางนา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนางานบริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา PDF
1040 นายบัณฑิต หลิมสกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการใช้กลไกยุติข้อพิพาทในกรอบขององค์การการค้าโลก เพื่อแก้ปัญหาการถูกกีดกันการค้าของสินค้าไทย PDF
1041 นายเชิดเกียรติ อัตถากร ผอ.กองการสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ กระทรวงการต่างประเทศ การเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของไทย: กรณีศึกษาการส่งกองพันทหารราบไทยเข้าร่วมภารกิจ UNAMID PDF
1042 นายจักรกฤษณ์  กาญจนศูนย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ ความจำเป็นที่จะต้องมีพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง PDF
1043 นางเพ็ญประภา  วงษ์โกวิท หน.กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ PDF
1044 นางสาวพาชื่น  พรมงคล ผอ.กองยุโรป 3 กระทรวงการต่างประเทศ การจัดการทรัพยากรบริหารเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อประเทศที่เป็นตลาดใหม่ในยุโรป PDF
1045 นายอรรณพ  บุราณเศรษฐ ผอ.กองสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PDF
1046          
1047 นายสมศักดิ์  เตรียมแจ้งอรุณ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทำฐานข้อมูลองค์การระหว่างประเทศ PDF
1048 นางลินนา  ตังคธัช หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินผลกระบวนการทำงานของทีมประเทศไทย: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน PDF
1049 นายดนัย  การพจน์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ การจำแนกบทบาทและหน้าที่ถวายงานพระราชวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ PDF
1050 นางวไลกร ศิวรักษ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียนในการจัดประชุมในกรอบอาเซียน PDF
1051 นายณรงค์ ยุทธกาจกำธร ผอ.ส่วนวินัยและนิติการ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาจรรยาข้าราชการในต่างประเทศ PDF
1052 นงสาวนิธิวดี มานิตกุล ผอ.กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหลักเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค PDF
1053 นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างเอกภาพและประสิทธิผลให้กับการทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย PDF
1054 นางบุญสม วัฒนปาณี นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ งานสัญชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ PDF
1055 นางชวลี  อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักราชเลขาธิการ ยุทธศาสตร์ในการนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในสังคมเมือง PDF
1056 นางสาวอติพร มูลศาสตร์ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการกับการประสานงานด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ PDF
1057          
1058 นายสินชัย เรืองไพบูลย์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาความอ่อนไหวของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO): กรณีศึกษาการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย (skim milk powder) PDF
1059 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เศรษฐกรเชี่ยวชาญ  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายจัดการผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับการตลาด PDF
1060 นายชนะชัย ประยูรสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผลกระทบในกรณีที่มีการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ PDF
1061 นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ รักษาการนักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง การพัฒนากระบวนทัศน์การเจรจาภาษีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ฐานภาษียั่งยืน PDF
1062 นายวิทัศน์ เตชะบุญ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อำเภอ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี PDF
1063 นางรัชนี  สุดจิตร์ ผอ.สำนักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ PDF
1064 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ แนวทางการเจาะและขยายตลาดสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก PDF
1065 นายเทพชัย เสรีอำนวย วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาการวิศวกรระดับเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระหว่างประเทศ   PDF
1066 นางศิวากร คูรัตนเวช ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  PDF
1067 นางสุทธินี ยาวะประภาษ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม  สนง. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ปัญหาของไทยในการเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม: ประเด็นด้านวัฒนธรรม   PDF
1068 นางเฉิดฉัน  จ๋วงพานิช นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สนง. ความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์   การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม PDF
1069 นางสาวยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แผนการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจการต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา PDF
1070 นายสุทัศน์  ดวงเด่น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน PDF