วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,020 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
10001 นางสาวจิรกาญจน์ สงวนพวก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ pdf
10002 นางอัญธิกา รุ่งเรือง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 การพัฒนางานด้านวิชาการและสารัตถะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ pdf
10003 นายกฤษฎา อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ การต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของไทยระหว่างปี 2558-2560 pdf
10004 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผอ.กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทยจากการลงทุนจากต่างประเทศ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย pdf
10005 ร้อยโทบรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ ตอบโจทย์ประเทศไทยหรือไม่ pdf
10006 นายกิรัณ มุ่งถิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.ณ กรุงลิสบอน การทูต กับ Disruptive Innovation: กรณีศึกษาโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่ 15 กับแนวทางการทูตไทยในยุค Thailand 4.0 pdf
10007 นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต การส่งเสริมความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว : กรณีศึกษาการดำเนินโครงการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนลาว pdf
10008 นายณัฐพัฒน์ ชำนิจารกิจ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ พัฒนาการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค pdf
10009 นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า: บทเรียนจากภูมิภาคแฟลนเดอร์ ประเทศเบลเยียม pdf
10010 นางวรพรรณี ดำรงมณี นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมการกงสุล การบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาแรงงานไทยในเกาหลีใต้ pdf
10011 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงปราก การพัฒนาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : โอกาสและความท้าทายของไทย pdf
10012 นางสาวเอกอร คุณาเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงพนมเปญ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญในการคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทยในกัมพูชา pdf
10013 นางสาวรุ่งนภา ศรีวรรณวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเอเธนส์ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ในการส่งเสริมโครงการประชาสัมพันธ์อาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารของไทยในกรีซ pdf
10014 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
10015 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกากับโอกาสในการเป็นศูนย์กลางของมหาสมุทรอินเดีย : นัยต่อไทย pdf
10016 นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวินัยและนิติการ สำนักบริหารบุคคล ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้านบัญชีและรายงานการเงิน pdf
10017 นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา แนวทางในการลดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและชิลี pdf
10018 นายภาษิต จูฑะพุทธิ (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน การตอบโต้สารหรือเรื่องเล่ากับการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10019 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโตเกียว การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน : กรณีศึกษาสำหรับตำแหน่งระดับอำนวยการต้น pdf
10020 นายโกศล สถิตธรรมจิตร (IS ดีเด่น) รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส ปัญหาและความท้าทายในการจ้างลูกจ้างเหมาบริการในสำนักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และข้อเสนอแนะ: กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส pdf
10021 นางนาฎรียา นพคุณ พรหมโยธี อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเม็กซิโก นโยบายการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาในช่วงปี 2551-2561 pdf
10023 นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผอ.กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ pdf
10024 นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ (IS ดีเด่น) นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ กรมการข้าว ท่าทีของไทยต่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าวกับสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Agrarian Research, INIA) ของสาธารณรัฐชิลี pdf
10025 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก pdf
10026 นายปวิช เกศววงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับสถานะการค้างาช้างของประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานะน่ากังวล(Secondary Concern) เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) pdf
10027 นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ การพัฒนาบริหารจัดการลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านโดยศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในต่างประเทศ pdf
10028 นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกน้ำผลไม้/ผลไม้แปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ้ pdf
10029 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร (IS ดีเด่น) ผอ.สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน กรณีศึกษา : กลุ่มประเทศ CLMV pdf
10030 นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจากการทำงานเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน pdf
10031 นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยศิลปะการแสดง "โขน" pdf
10032 แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงวัยของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น pdf
10033 นายบัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทสด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายชุดทดสอบสเตียรอยด์ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา pdf
10034 นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับประเทศญี่ปุ่น pdf

รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Report)

เรื่อง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ pdf
เรื่อง การศึกษาดูงานในประเทศ pdf