วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 220 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
11001 นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การพัฒนาการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ pdf
11002 นายธรรมรัตน์ รัตนมณี นักการข่าวเชี่ยวชาญ สำนักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ที่มีผลต่อบทบาทของไทยในอาเซียน pdf
11003 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แนวทางการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ: กรณีศึกษาการลงทุนกิจการผลิตข้าวของผู้ประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย pdf
11004 นายฤชา วราทร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและทรัพย์สินทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร pdf
11005 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาโอนกับการส่งเสริมการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมระหว่างรัฐ pdf
11006 นายถาวร เสรีประยูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  แนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ: กรณีศึกษาโครงการรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต
pdf
11007 นายพลช หุตะเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บทบาทของไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุนของนิติบุคคลต่างประเทศผ่านตลาดตราสารหนี้ไทยและในภูมิภาค pdf
11008 นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  บทบาทของกระทรวงการคลังกับการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf
11009 นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทย pdf
11010 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงดาการ์ ความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเซเนกัล pdf
11011 นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต บทบาทและความสำเร็จของสมาคมคนไทยในบรูไนในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน pdf
11012 นายเอกอรรถ ทิตาราม นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง การบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลางของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ pdf
11013 นางกษมา แฉ่ฉาย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนากองบริหารทรัพย์สินในประเทศของกระทรวงการต่างประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี pdf
11014 นายเสกสรรค์ สโรบล เลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงสุลสำหรับการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและเอกสารประกอบ การตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของ สอท. ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2560) pdf
11015 นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ยุทธศาสตร์นโยบายด้านการต่างประเทศและ ความมั่นคงของเดนมาร์ก : หลักการ แนวคิด และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย pdf
11016 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน การทูตวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา: การผลักดัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ระหว่างปี 2558 ถึง 2561 การดำเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ pdf
11017 นายอังกูร กุลวานิช (IS ดีเด่น ลับ) อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงลิมา มิติความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน: กรณีศึกษาประเทศไทยได้รับคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
11018 นางสาวณุกุณ สีห์โสภณ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง การปรับโครงสร้างกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ pdf
11019 นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย ความสำคัญของมิติด้านการท่องเที่ยว ต่อความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย–เวียดนาม pdf
11020 นายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์ Soft Power กับการกระชับความสัมพันธ์ ไทย–แคนาดา : กรณีศึกษาโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ค.ศ. 2014–2018 pdf
11021 นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงริยาด การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการที่ประจำการในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง พ.ศ. 2559–2561 pdf
11022 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครหนานหนิง การพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง pdf
11023 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ การทูตเชิงเศรษฐกิจกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน pdf
11024 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ คูเวต บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของไทยในคูเวต pdf
11025 นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอังการา รูปแบบและการดำเนินการขององค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม soft power diplomacy กรณีศึกษาของ
Yunus Emre Institute ของประเทศตุรกี
pdf
11026 นางนิพดา เขียวอุไร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานเลขานุการกรมกรมภูมิภาค : กรณีศึกษา “กรมยุโรป” pdf
11027 นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาฮัจย์เพื่อพัฒนาให้กิจการฮัจย์ดียิ่งขึ้น  
11028 นายรัชภูมิ บุญรอด (IS ดีเด่น ลับ) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย การดำเนินการของไทยในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 : ประเด็นท้าทาย โอกาส และข้อเสนอแนะ  
11029 นายปัฐม์ ปัทมจิตร (IS ดีเด่น ลับ) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเกาหลีเหนือ ระหว่างปี 2548–2561: ศึกษากรณี น.ส. อโนชา ปันจ้อย  
11030 นางสาวจณา สินธวานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา pdf
11031 นางสาวธัชพร สุนทราจารย์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน การศึกษาผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ของไทย : กรณีศึกษาความร่วมมือ ไทย–ภูฏาน pdf
11032 นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ ประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่จะสอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง ปี ค.ศ. 2019–2023 pdf
11033 นายทวีโชค พงษ์ดี เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย pdf
11034 นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว แนวทางสร้างการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA–TP) pdf
11035 นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวกับความสัมพันธ์กลุ่มศักยภาพในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา pdf
11036 นางสาวแสงดาว อารีย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดำเนินงานตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการและผู้สูงอายุตามแนวทางอารยสถาปัตย์ (Universal Design)  
11037 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยข้าว ไทย–จีน pdf
11038 นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง แนวทางการป้องกันเรือประมงไทยทำการประมงไอยูยูนอกน่านน้ำไทย ภายหลังการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป pdf
11039 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร แนวทางของไทยในการแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีกับสินค้าพืชสวนของอินโดนีเซีย  
11040 นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แนวทางการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการส่งออกข้าวอินทรีย์ pdf
11041 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ การศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) pdf
11042 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวทางการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการดำเนินงานภายใต้องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) pdf
11043 นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางความร่วมมือในการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทมลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Short–lived Climate Pollutants: SLCPs) ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย pdf
11044 นางสาวกัลยา ชินาธิวร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความสำเร็จของสิงคโปร์: กรณีศึกษา เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการดำเนินการตาม นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย pdf
11045 นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับ อิสราเอล: ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต pdf
11046 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา การฝากเก็บจุลชีพสำหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร: โอกาสและผลกระทบ หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ (Budapest Treaty) pdf
11047 นางสาวสุภาวดี แย้มกมล (IS ดีเด่น) อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit pdf
11048 นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยในต่างประเทศ : แนวทางการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในรัสเซีย pdf
11049 นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยในสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี pdf
11050 นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย การศึกษามาตรการของประเทศไทยในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนแรงงานต่างด้าว pdf


รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Report)

การศึกษาดูงานในต่างประเทศ pdf
รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Action Learning Project) pdf