วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 85 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 2 ปี 2553
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
2001 นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กระทรวงการต่างประเทศ มิติด้านต่างประเทศในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
2002 นายชัยเลิศ  หลิมสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการงานกงสุลในต่างประเทศ pdf
2003 นายวันชัย  เจียมโชติพัฒนกุล นักการทูตชํานาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศกับการช่วยเหลือและการคุ้มครองดูแลคนไทยตกทุกข์ได้ยากในแอฟริกาใต้ pdf
2004 นายนิยม  วัฒน์ธรรมาวุธ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอาบูจา กระทรวงการต่างประเทศ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ARMI : กรณีศึกษาของไนจีเรีย pdf
2005 นางสาวพัชนี  กิจถาวร อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุง บราซิเลีย กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศกรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย pdf
2006 นางสาวอังสนา  สีหพิทักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบูคาเรสต์ กระทรวงการต่างประเทศ ตลาดสินค้าอาหารของโรมาเนียกับโอกาสส่งออกของไทย pdf
2007 นายวรรณะ  เพิงมาก รองกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ กระทรวงการต่างประเทศ โอกาศของแรงงานไทยในมณฑลอัลเบอร์ต้าประเทศแคนาดา pdf
2008 นางสาววนิดา  คุตตวัส อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอัมมาน กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิรัก : กรณีการเปิดทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด pdf
2009 นายพรภพ  อ่วมพิทยา อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเทลอาวีฟ กระทรวงการต่างประเทศ การทูตสาธารณะอิสราเอล (Israeli Public Diplomacy) : ข้อคิดสําหรับประเทศไทย pdf
2010 นายอมรเสรฏฐ  สิงหะ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุง
วอชิงตัน
กระทรวงการต่างประเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-business) ของสหรัฐอเมริกากับโอกาสของสินค้าและบริการของไทยในอนาคต pdf
2011 นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยชูสอน นักการทูตชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารบุคคล
กระทรวงการต่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงและการไม่เข้าร่วมของประเทศไทย pdf
2012 นายชาญชัย  เจียมบุญศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุง
อิสลามาบัด
กระทรวงการต่างประเทศ การติดตามประเมินผลการก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดแห่งใหม่ pdf
2013 นางทรงทรัพย์  คเชนทร์ชัย รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการพัฒนางานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง pdf
2014 นางสาวพรพรรณ  บัวเกิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ : ศึกษากรณีการดําเนินงานของ สอท. ณ กรุงไคโร
pdf
2015 นายธีรเทพ  พรหมวงศานนท์ นักการทูตชํานาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทและผลประโยชน์ของไทยใน CICA pdf
2016 นายเจริญรัฐ  ฉิมสำราญ นักการทูตชํานาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ การปรั บปรุงการให้บริการแก่ชาวไทยกรณีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต pdf
2017 นางศิริพร  ชัยมงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาคณะทูต
ถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก
กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมศักยภาพของไทยต่อความร่วมมือไตรภาคีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ : กรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในอัฟกานิสถาน pdf
2018 นายเมธี  สุทธิวาทนฤพุฒิ นักการทูตชํานาญการพิ เศษ กระทรวงการต่างประเทศ งานเลี้ยงของ สอท. สกญ. ของไทยในต่างประเทศกับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก pdf
2019 นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ
กรุงย่ างกุ้ง
กระทรวงการต่างประเทศ การเสริมสร้างประสิทธิผลการประสานราชการของสํานักงาน ในสถานเอกกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กรณีศึกษา : การดำเนินการหลังพายุไซโคลนนาร์กิส pdf
2020 นายณัฐวัฒน์  กฤษณามระ ผู้อํานวยการกองการสังคม กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาบุคคลต่างด้าวที่สมควรได้รับความคุ้มครองภายใต้พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทย – บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
2021 นายปรีชา  ส่งกิตติสุนทร ผู้อํานวยการกองข่าว สํานักราชเลขาธิการ การศึกษาโครงสร้างของข้อมูลและแนวทางในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเป็นภาษาต่างประเทศ pdf
2022 นางสาวสุภาสินี  ขมะสุนทร ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
การทูตรัฐสภากับการกอบกู้วิกฤติศรัทธาไทย pdf
2023 นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ระบบคุ้มครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ : การประยุกต์ใช้กับประเทศไทย pdf
2024 นายสามารถชาย  จอมวิญญา ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ pdf
2025 นายไผท  สุขสมหมาย ผู้อํานวยการสํานักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ แนวทางการพัฒนา One Stop Export Service Center pdf
2026 นายสุทธิ  สุโกศล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน การเดินทางกลับก่อนกําหนดของคนงานไทยที่ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี pdf
2027 นายศักดา  เจริญ รองผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติ pdf
2028 นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) pdf
2029 นายแพทย์อนันต์  เสรฐภักดี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวความคิดด้านเทคโนโลยีสะอาดในโรงพยาบาลเลิดสิน pdf
2030 นายแพทย์ธานินทร์  สนธิรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการสื่อสารการแพทย์ถึงประชาชน pdf
2031 นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อํานวยการสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ทางเลือกใหม่ของประเทศไทย pdf
2032 นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บทบาทของสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับ ภารกิจด้านโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ pdf