วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 110 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 ปี 2554
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
3001 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ สิงค์โปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงค์โปร์ การเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
pdf
3002 นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คนไทยโพ้นทะเล : ความสําคัญ ยุทธศาสตร์และประเด็น pdf
3003 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โอกาสของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่น pdf
3004 นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางด้านการกงสุลของสํานักงานในต่างประเทศ : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน pdf
3005 นางทิพยาภรณ์ กุมภีร์ ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต การแก้ไขปัญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ทางทูตและทางกงสุล : กรณีศึกษาเอกสิทธิ์ที่ให้แก่รถยนต์ที่ได้รับเอกสิทธิ์ของคณะผู้แทนทางทูตในประเทศไทย pdf
3006 นางสาวพันทิพา เอี่ยมสุทธา อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing - IUU) : ผลกระทบและโอกาสสำหรับไทย pdf
3007 นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา การประเมินผลนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของไทยในออสเตรเลียในช่วงระหว่างปี 2551 - 2554 pdf
3008 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การประเมินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กร pdf
3009 นายรุจ ธรรมมงคล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ความสัมพันธ์ ไทย – OIC : กรณีศึกษาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3010 นายสุหัตถ์ สังชญา เลขานุการกรมพิธีการทูต กรมพิธีการทูต บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 pdf
3011 นายสมหวัง เครือสุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโดฮา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ปัญหาแรงงานไทยในกาตาร์ pdf
3012 นายวิธาน บุญภูพันธ์ตันติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน การเพิ่มสมรรถนะการบริหารและการจัดการพัสดุ และทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศกรณีศึกษา : ปัญหาการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สินของสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน pdf
3013 นางกุสุมา ธาราสุข ผู้อำนวยการกองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา การประเมินกลยุทธ์ ARMI ในการดําเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา pdf
3014 นายธัชไท ถมังรักษ์สัตว์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน การพัฒนาการให้บริการงานด้านกงสุลครบวงจรแก่ชาวไทยกรณีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน pdf
3015 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการกองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา แนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะในภูมิภาคเอเชียใต้ pdf
3016 นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ เลขานุการกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ การปรับโครงสร้างกรมองค์การระหว่างประเทศเพื่อรองรับประเด็นระดับโลก (Global Issues) pdf
3017 นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 2  กรมอาเซียน โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก: บทบาทของไทยและอาเซียน pdf
3018 นางสาวดาว วิบูลย์พานิช ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สถานการณ์การประท้วงในโลกอาหรับ : กรณีศึกษาบาห์เรน ผลกระทบต่อไทยและการกําหนดท่าทีของไทย pdf
3019 นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักราชเลขาธิการ กลยุทธ์การเผยแพร่พระราชกรณียกิจสู่สาธารณะ pdf
3020          
3021          
3022 นายมนตรี กนกวารี ผู้อำนวยการกลุ่มศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแม่บทต่างประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ pdf
3023 นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานงานต่างประเทศ 2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การประสานงานเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุมระหว่าง ประเทศของนายกรัฐมนตรี : ปัญหาและข้อเสนอแนะ pdf
3024 นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ ผู้อำนวยการกองอำนวยการข่าวกรอง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวทางการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่ากลับประเทศ pdf
3025 นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ pdf
3026 นางชลลดา ทองอุทัยศรี นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กระทรวงการคลัง ลดโลกร้อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ pdf
3027 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน pdf
3028 นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตําบลต้นแบบการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี pdf
3029 นางดวงหทัย ด่านวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอกาสของไทยกับการลงทุนทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agricultural Investment) pdf
3030 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย: กรณี Rio+ 20 pdf
3031 นางสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (กรณีศึกษา: การพัฒนาศักยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) pdf
3032 นายอดุลย์รัตน์ ตั้งทวี ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนากลยุทธ์หน่วยงานด้านการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ pdf
3033 นายสุชาติ สินรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุ้มครองเกษตรกร pdf
3034 นางสาวรัชนีกร สรสิริ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม อาเซียนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาความร่วมมืออาเซียนด้านการปราบปรามยาเสพติด pdf
3035 นายสุพจน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน บทบาทภาครัฐในการช่วยเหลืออพยพ แรงงานไทยในต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย pdf
3036 นางเพียงภาพ วิทยชำนาญกุล นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้ ภารกิจของกรมการจัดหางาน กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า กัมพูชา)
pdf
3037 นางสาวจรี ลิ้มละมัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อน ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ pdf
3038 นางฉันทรา พูนศิริ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย pdf
3039 น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดบริการการแพทย์สําหรับคนไทยในต่างแดน : กรณีศึกษาการจัดบริการหน่วยแพทย์ไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย pdf
3040 ทพ.ญ. โสภิดา ชวนิชกุล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โครงการทางด้านสาธารณสุขกับพันธกิจของเอเปค pdf
3041 น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข การจัดการสมรรถนะแพทย์โรคหัวใจเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสถาบันโรคทรวงอก pdf
3042 น.พ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการดรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการเตรียมพร้อมการใช้กฎหมายสุขภาพจิตไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 : กรณีศึกษาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม่า pdf
3043 น.พ. ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติในกลุ่มประชา
คมอาเซียนตาม ASCC Blueprint
pdf
3045 น.พ. วรพงษ์ สำราญทิวาลัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดยาเสพติด เชียงใหม่ สถาบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข โครงการศึกษารูปแบบการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : รูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community) ระหว่างประเทศ pdf