วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 210 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
4001 นายเฉลิมพล  ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษา: แรงงานไทยในสิงคโปร์ pdf
4002 นายณัฐพล  ขันธหิรัญ รองกงสุลใหญ่
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
กระทรวงการต่างประเทศ นโยบายต่างประเทศจีนต่อไทยระหว่างปี ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2011 pdf
4003 นายวราวุธ  ภู่อภิญญา  อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการภัยพิบัติ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น pdf
4004 นางสาวอรชา  ธนากร  อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
กระทรวงการต่างประเทศ

แนวทางของประเทศไทยในการทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตทางทะเล เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ: กรณีศึกษาไทย-กัมพูชา

pdf
4005 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
(รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
กระทรวงการต่างประเทศ การแก้ไขความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารสถานทูตไทยในต่างประเทศ:
กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
pdf
4006 นางจิตเกษม ตัณฑศิริ  ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การบูรณาการความร่วมมืออย่างมีเอกภาพระหว่างหน่วยงานไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย pdf
4007 นางวฤนดา ธงชัย (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา pdf
4008 นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี สำนักงานความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
pdf
4009 นายวัฒนวิทย์ คชเสนี (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี สำนักงานความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การวิเคราะห์บทบาทของไทยในการเป็นหุ้นส่วนกับประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อให้ความร่วมมือแก่ประเทศที่สาม (ความร่วมมือไตรภาคี) pdf
4010 นายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาการให้บริการรับหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ์-ทรู (Drive-Thru) pdf
4011 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารสำนักงานขนาดเล็ก:
กรณีศึกษาประสบการณ์การบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
pdf
4012 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กระทรวงการต่างประเทศ การเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษานอร์เวย์เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการขยายความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชน pdf
4013 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศใน 10 ปี ข้างหน้า
pdf
4014 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการต่างประเทศ พัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน: มุมมองอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต pdf
4015 นายดามพ์ บุญธรรม (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน pdf
4016 นายสุริยา จินดาวงษ์ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) ผู้อำนวยการกองอาเซียน๑ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ พัฒนาการในอาเซียนโดยเฉพาะการสร้างประชาคมอาเซียนและบทบาทของประเทศไทย pdf
4017 นายปรีชา แก่นสา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทที่เกื้อหนุนภารกิจทางราชการของชุมชนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก pdf
4018 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา กระทรวงการต่างประเทศ มุมมองเวทีระหว่างประเทศต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและนโยบายของไทย วิสัยทัศน์จากคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา pdf
4019 นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการ โครงการความร่วมมือของอาเซียน pdf
4020 นายสมพงษ์ กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซีย และแนวทางแก้ไข pdf
4021 นายธานี แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องนโยบายต่างประเทศไทยต่อเมียนมาร์ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ปี 2555 - 2558  
4022 นางสาวรัศมี คุ้มไพโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศโอมานในปี 2554 ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต pdf
4023 นายกัสป ศรีไพบูลย์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายคุ้มกันทางการทูต ในภาวะวิกฤตทางการเมือง : กรณีศึกษาในช่วงการชุมนุมประท้วงทางการเมืองบริเวณย่านราชประสงค์ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 pdf
4024 นายอสิ ม้ามณี (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการดำเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาล pdf
4025 นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว เลขานุการกรม กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ข้อเสนอการปรับกรมการกงสุลเพื่อคงความเป็นเลิศในการบริการประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์
(Proposed Measures to Uphold Service Excellence by the Department of Consular Affairs in the Age of Globalization)
pdf
4026 นายผ่านพบ ปลั่งประยูร ผู้อำนวยการกองอาเซียน ๓ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กระบวนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน :
กรณีศึกษาบทบาทของหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบสาขาเฉพาะด้าน ( Sectoral Bodies) ในการดำเนินงานตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
pdf
4027 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กระทรวงการต่างประเทศ การปรับปรุงการบริหารราชการ กระทรวงการต่างประเทศ:
ข้อเสนอแนะ จากการศึกษามุมมองจากบุคลากรระดับปฏิบัติ
pdf
4028 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ สินค้าฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย : ลู่ทาง โอกาส ความท้าทาย และความร่วมมือ pdf
4029 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการสำนักงานหนังสือเดินทาง กรณีศึกษาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า pdf
4030 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข pdf
4031 นายธวัช สุมิตรเหมาะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 2035 ของบรูไน:
การวิเคราะห์ปัจจัยการดำเนินการและบทบาทที่น่าจะเป็นของประเทศไทย
pdf
4032 นางสาวอัญชลี สายฟ้า (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ กระทรวงการต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาฮัจย์ของหน่วยราชการไทย กรณีศึกษาปัญหาฮัจย์กับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
4033 นางสาวนวลถนอม รักถาวร ผู้อำนวยการกองอำนวยการนักบริหาร สำนักราชเลขาธิการ กลยุทธ์ในการจัดระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กับงานราชการในพระองค์ pdf
4034 พล.ต.ต. มโนช ตันตระเธียร ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การเสริมสร้างศักยภาพของตำรวจไทยในการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน pdf
4035 พล.ต.ต. มณฑล เงินวัฒนะ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ pdf
4036 พ.ต.อ.ทิฆัมพร แก้วขาว รองผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ: กรณีศึกษากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 pdf
4037 นายจิรวุฒิ เตชะพันธุ์ รองอัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๑ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด การศึกษาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออัยการอาเซียน pdf
4038 นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 pdf
4039 นายวีระชาติ ศรีบุญมา ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหารประจำผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย การดำเนินคดีทุจริตสถาบันการเงินและการติดตามทรัพย์สินคืน ในภาวะวิกฤตสถาบันการเงินไทย ปี 2540 (วิกฤตต้มยำกุ้ง) pdf
4040 นายกาญจน์ วรกุล ผู้อำนวยการสำนักคดี ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคำร้อง pdf
4041 นายสุจินต์ เพชรเนียน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามงานต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บทบาทของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการเยือนต่างประเทศของผู้นำประเทศ:
ศึกษาเปรียบเทียบช่วง 3 นายกรัฐมนตรี
(พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
pdf
4042 นางอาภัสรา เฟื่องฟู นักการข่าวเชี่ยวชาญ กลุ่มยุทธศาสตร์ข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทเรียนจากต่างประเทศ pdf
4043 นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง การประเมินการดำเนินการของคณะทำงาน พิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ในการดำเนินการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในอาเซียน pdf
4044 นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ภาษีสรรพสามิตกับการเข้าร่วมเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน pdf
4045 นายณัฐกร อุเทนสุต นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง บทบาทภาษีสุราในเวทีอาเซียน pdf
4046 นางแพตริเซีย มงคลวนิช นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลจัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีทรัพย์สินหรือรายได้สูง (High Net Worth Individuals) pdf
4047 นางจุรีรัตน์ คงตระกูล ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม pdf
4048 นางสารภี ศิลา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: ข้อเสนอและแนวทาง ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
4049 นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม ในเชิงธุรกิจของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ pdf
4050 นายภักดี พวงจิตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส : กรณีประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี pdf
4051 นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ประจำ กรุงจาการ์ตา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัญหาการทำประมงของไทยในประเทศอินโดนีเซีย The Problem of Thai Fishery Activities in Indonesia pdf
4052 นางรัชนีพร พึงประสพ เลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
4053 นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการป่าไม้เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมโลกกรณีศึกษาสถานการณ์ไม้พะยูง pdf
4054 พ.ต.อ. ประเวศน์ มูลประมุข รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แนวทางการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรฐานสากล pdf
4055 พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003  
4056 นางสาวภีรนัย โชติกันตะ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การใช้มิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ: กรณีศึกษา การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส pdf
4057 นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออก pdf
4058 นางหรรษา ไชยวานิช ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาศูนย์บริการวิชาการด้านเครื่องสำอางของประเทศไทย pdf
4059 นายสุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาผลการปฏิบัติงานของการบำบัดผู้ติดยาในลักษณะผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model และการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย pdf
4060 เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศอาเซียน pdf
4061 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ สำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การลงทุนไทยในต่างประเทศ ในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง pdf