วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 283 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 ปี 2556
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
5001 นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร pdf
5002 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กระทรวงการต่างประเทศ การนำเสนอแนวทางการรับเสด็จพระราชวงศ์ : กรณีศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
5003 นางอุไรวรรณ คูหะเปรมะ รองกงสุลใหญ่   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กระทรวงการต่างประเทศ การใช้ Public Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ pdf
5004 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระทรวงการต่างประเทศ การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ pdf
5005 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี pdf
5006 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเชิงวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาสาขาเภสัชกรรมของเบลเยียมและไทย pdf
5007 นายวิชชุ เวชชาชีวะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา กระทรวงการต่างประเทศ “การเสี่ยงที่คุ้มค่า” ของการค้าบริการทางเพศในบาห์เรน : กรณีศึกษาการจัดการปัญหาที่ปลายทาง pdf
5008 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก กระทรวงการต่างประเทศ การปรับบทบาทของ UNSG ในช่วงเปลี่ยนผ่านของเมียนมาร์ : ข้อเสนอแนะในการกำหนดท่าทีของไทยจากคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก (เอกสารลับ)  
5009 นางอุชัญญา ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการกองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มิติใหม่ของความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในศตวรรษที่ ๒๑ หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์จากมุมมองของฝ่ายไทย pdf
5010 นางสาวสุวรรณา ฟองสมุทร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพสถานีวิทยุสราญรมย์ของการดำเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy pdf
5011 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการดำเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ pdf
5012 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้นำศาสนาอิสลามต่างประเทศ เพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อด้านศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๕ pdf
5013 นายรุจ โสรัตน์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้แก้สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม pdf
5014 นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การปรับปรุงกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
5015 นายพิชิต บุญสุด นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระบบใหม่ของ ก.พ.  
5016 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ การอพยพคนไทยในต่างประเทศ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤติผ่านกรณีศึกษาเหตุการณ์อพยพคนไทยที่อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่นในปี ๒๕๕๔ pdf
5017 เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การปรับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนนักศึกษาจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
5018 นางสาวฉัตรสินี วุฒิมานานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการส่งเสริม SMEs ไทยในการเจาะตลาดสินค้าอาหารแปรรูปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ pdf
5019 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประเด็นที่ไทยควรผลักดันในการจัดทำวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ pdf
5020 นายประสม แฟงทอง นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต pdf
5021 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๔ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรทางการทูต: กรณีศึกษาแนวทางการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs pdf
5022 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม กระทรวงการต่างประเทศ การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเจรจากำหนดขอบเขตทางทะเล ไทย-กัมพูชา : แนวทางการดำเนินการ pdf
5023 นางชนิดา กมลนาวิน เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน East Asia Unit (EAU) ในการตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ กรมเอเชียตะวันออก pdf
5024 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง กระทรวงการต่างประเทศ แนวนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยต่อฮ่องกง pdf
5025 นางสาวกษมา สืบวิเศษ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การศึกษาเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสำนักเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ pdf
5026 นายฤาชัย จันทรสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด กระทรวงการต่างประเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพงานการให้บริการด้านการรับรองเอกสารกองสัญชาติและนิติกรณ์์ pdf
5027 นายรังสรรค์ มณีโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี กระทรวงการต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทย pdf
5028 นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กระทรวงการต่างประเทศ การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพื่อการกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ pdf
5029 นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ pdf
5030 นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่นในการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนงาน/แรงงานไทยในบาห์เรน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ pdf
5031 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ pdf
5032 นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักราชเลขาธิการ ศึกษากรณีแรงจูงใจ pdf
5033 พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ pdf
5034 นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๓ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ ในประเทศไทย pdf
5035 นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลไกสำคัญในการปฏิรูปการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย pdf
5036 นางศมนฤทัย อักษรมัต ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การพัฒนาการสนับสนุนบทบาทของผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก pdf
5037 นางละออ ภูธรใจ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ศึกษากรณี : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา pdf
5038 ดร. ปัญญา อุดชาชน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ pdf
5039 นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บทบาทสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม pdf
5040 นายรวี ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนัก ๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองด้านความมั่นคงกับการดำเนินนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายของไทยต่ออิหร่าน  
5041 นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ pdf
5042 นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของไทยให้ออกสู่ตลาดอาเซียน pdf
5043 นายอภิชาติ วาที ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๐ จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอเสื่อกกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา pdf
5044 นายกิตติ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนสวัสดิการชุมชนกับนัยที่มีต่อประชาคมอาเซียนในอนาคต : กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ pdf
5045 นายโอภาส พิมลวิชยากิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุภายใต้กรอบพันธสัญญาระหว่างประเทศในอาเซียน pdf
5046 นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส: กฎหมายไทยภายใต้กรอบสากล pdf
5047 นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดสวัสดิการชุมชนแก่เด็กที่ติดตามครอบครัวเข้ามาทำงานในประเทศไทย pdf
5048 นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาผลกระทบและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจจากการเปิดเสรีลงทุนสาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย pdf
5049 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการสร้างเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน กรณีศึกษาเปรียบเทียบสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัด กับสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัด pdf
5050 นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปไหมไทยพื้นบ้านของไทย pdf
5051 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน pdf
5052 นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุมการค้างาช้างของประเทศไทย pdf
5053 นายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน แนวทางการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทย pdf
5054 นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่ กรมการค้าภายในการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเจรจากำหนดขอบเขตทางทะเล ไทย-กัมพูชา : แนวทางการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์ การปรับบทบาทของกรมการค้าภายในเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าข้าวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
5055 นายวรวุฒิ ทังสุภูติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แนวทางการป้องกันการทุจริตตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 : AEC pdf
5056 นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การพัฒนางานชั่งตวงวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) pdf
5057 นายประโยชน์ เพ็ญสุต ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
5058 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนวทางการผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี pdf
5059 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักอเมริกาและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์การเจรจาเปิดเสรีการค้า (FTA) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก Trans-Pacific Partnership Agreement :( TPP ) (เอกสารลับ)  
5060 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ pdf
5061 พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารคดีพิเศษที่มีลักษณะเป็นคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ pdf
5062 นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม มาตรการในการพัฒนาบทบาทด้านสารัตถะของผู้ประสานงานกลางคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย pdf
5063 พ.ต.ท. มนตรี บุณยโยธิน ผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มาตรการการดำเนินคดีการกระทำความผิดการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว “กรณีศึกษาการทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน” pdf
5065 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมภิวัตน์ : มาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม pdf
5066 นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf
5067 นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน pdf
5068 นางสาวกาญจนา วานิชกร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการพัฒนาพลังงานชีวมวลในประเทศอาเซียน pdf
5069 นายธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพจากการย้ายถิ่นของแรงงานอาเซียนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพเครือข่ายที่ ๔ pdf
5070 นายสุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อระบบสุขภาพและค่าใช้จ่ายของประเทศไทย pdf
5071 นพ. วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (รอง ผอ. กลุ่มภารกิจวิชาการ) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การบริหารประสานความเสี่ยงของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล pdf
5072 นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อลดการบริโภคเกลือเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
5073 นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) และสถานการณ์การดำเนินงานสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาพของคนไทยเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
5074 ผศ.ดร. ปวีณ นราเมธกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทย pdf
5075 นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม บทบาทของอาเซียนในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย มาเลเซียและสิงค์โปร์ pdf
5076 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. pdf