วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,131 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
6001 นายสืบสกุล คำโมง ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ การศึกษาการดำเนินความสัมพันธ์ของไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi และในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi  pdf
6002 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของมาเลเซียในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  
6003 นายพจน์ หาญพล ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินประสิทธิภาพของสื่อต่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต pdf
6004 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเชิงวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับแคนาดา    pdf
6005 นายไพสิฐ บุญปาลิต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก กระทรวงการต่างประเทศ ภูมิหลังการกำหนดนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ และผลกระทบต่อไทย  
6006 นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ความคืบหน้าของการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งพรมแดนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (The Initial Implementation of the CBTA : IICBTA) ไทย-ลาว-เวียดนาม pdf
6007 นางอุรษา มงคลนาวิน นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ * การดำเนินงานการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ไทย-กาตาร์ pdf
6008 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล เลขานุการกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชนไทย เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชน  pdf
6009 นายศิระ สว่างศิลป์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 pdf
6010 นายประทักษ์ สิกขะมณฑล อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงการต่างประเทศ “ผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติกับปัญหาการลักลอบผ่านแดนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา” pdf
6011 นายไกร มหาสันทนะ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 pdf
6012 นางสาวเนตรนภา คงศรี ผู้อำนวยการกองยุโรป 2 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ตุรกี : ทางเลือกทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมโดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
6013 นายเสรี มุทธาธาร อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา pdf
6014 นายฟาบีโอ จินดา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กระทรวงการต่างประเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจลงตรา (กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ) pdf
6015 นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ อาเซียนสัญจร: การประเมินประสิทธิผลและข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ  pdf
6016 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น กระทรวงการต่างประเทศ * นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทย: กรณีศึกษาตัวแบบของสวิตเซอร์แลนด์ pdf
6017 นายตุลย์ ไตรโสรัส ผู้อำนวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ความท้าทายในการพัฒนากฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา UNCITRAL pdf
6018 นางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต pdf
6019 นายสุเมธ จุลชาต นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
6020 หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ สำนักราชเลขาธิการ การเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม pdf
6021 นางสาวกัลยพัชร ชาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักราชเลขาธิการ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักราชเลขาธิการ ศึกษากรณีช่องทางการสื่อสาร pdf
6022 นายคถา สถลสุต อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด * กรณีศึกษาเฉพาะคำนิยามการ “ร่วมลงทุน”ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 pdf
6023 นางสาวดวงดาว จอนสุข ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภผู้แทนราษฎร บทบาทของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ  pdf
6024 นางสาวจินตนา ศรีนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย pdf
6025 นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นโยบายการปิด ‘พื้นที่พักพิงชั่วคราว’ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : แนวโน้มการละเมิดสิทธิของผู้หนีภัยจากการสู้รบ pdf
6026 นายฤทธี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ การบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์บนสื่อสังคมออนไลน์  
6027 นายสิทธินันท์ มานิตกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องปรามการก่อการร้าย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การจัดตั้งองค์กรรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล pdf
6028 นางอวยพร ฟูตระกูล สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกับประเทศอาเซียน pdf
6029 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง * กลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน+3: มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) pdf
6030 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ของไทยกับกระแสการท่องเที่ยวในโลกปัจจุบันกรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช pdf
6031 นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ pdf
6032 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเตรียมความพร้อมของประชากรสู่สากล: กรณีศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร pdf
6033 นางสาวลัดดา วิริยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการสินค้าข้าวต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย pdf
6034 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ * แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการชลประทาน : กรณีศึกษาไทย-ลาว pdf
6035 นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) กับการส่งออกกล้วยหอมของสหกรณ์การเกษตรไทย pdf
6036 นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก : ข้อเสนอแนะในการกำหนดพื้นที่คุ้มครอง  pdf
6037 นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีภายใต้โครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทยโดยใช้ตัวแบบ Big Data: กรณีศึกษาชุดหินแกรนิตกับแหล่งแร่ดีบุก pdf
6038 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของการบริหารงานวิจัยด้านป่าไม้ต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ pdf
6039 นายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน การบริหารงานในด้านการประสานงานเพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว  pdf
6040 นายวันชัย วราวิทย์ ผู้อำนวยการกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์การขยายตลาดสินค้าข้าวไทยในอิหร่าน  pdf
6041 นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การใช้หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค pdf
6042 นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การเปิดเสรีธุรกิจบริการภายใต้ความตกลงอาเซียนกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 pdf
6043 นางจิรภาพรรณ มลิทอง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเมินกิจกรรม Thailand Week เพื่อส่งเสริมการตลาดของ SMEs ไทยในตลาดอาเซียน pdf
6044 นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินความร่วมมือของหน่วยงานไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
6045 นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ pdf
6046 นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพร้อมของผู้นำทางการพยาบาลในการเปิดประชาคมอาเซียน กรณีข้อตกลงยอมรับร่วมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ – MRA  pdf
6047 นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก  pdf
6048 นายประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาและพัฒนาความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขชายแดนภาคตะวันออกเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข pdf
6049 แพทย์หญิงสุภาวดี เจียรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กุญแจสำคัญในการป้องกันและควบคุมวัณโรคระหว่างประเทศ pdf
6050 นางรัตนา สุกุมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งเสริมสุขภาพนานาชาติ (Wellness Hub) pdf
6051 นางสาวรัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ความต้องการด้านสุขภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย pdf
6052 นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม วิเคราะห์บทบาทของบีโอไอ ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ pdf
6053 นายโอภาส รักษ์กุลชน Head of HR Overseas Support Corporate Human Resources Division บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน การปลูกฝังค่านิยมเอสซีจีในบริษัท มาริวาซ่า สยาม เซรามิกส์ pdf