วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 175 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
7001 นายสรยุทธ ชาสมบัติ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพของไทยในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ กรณีศึกษาข้อพิพาทเรื่องบุหรี่ระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ใน WTO pdf
7002 นายนิกรเดช พลางกูร (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและบทบาทที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ pdf
7003 นางเอื้อพงศ์ อ่วมพิทยา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ กระทรวงการต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ pdf
7004 นายกฤช คมสัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน กระทรวงการต่างประเทศ   pdf
7005 นางสาวอัธยา มีแม่นวิทย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการสนองตอบ แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา pdf
7006 นางสาวสายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือ กับต่างประเทศ 1 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเพื่อการพัฒนา: แนวทางการบูรณาการระหว่างงานด้านพัฒนาและด้านการทูต สำหรับดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ pdf
7007 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา กระทรวงการต่างประเทศ การดำเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 pdf
7008 นางสมส่วน ฮาว (IS ดีเด่น) นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศักยภาพของไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf
7009 นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การวิเคราะห์พัฒนาการ ทิศทาง แนวโน้มของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ: ผลกระทบต่อแนวนโยบาย ทิศทางและกระบวนการบริหารการดำเนิน งานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ pdf
7010 นายธนวัต ศิริกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ทิศทางของเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation) ในอนาคต: การกำหนดท่าทีของไทย pdf
7011 นายณัฐภาณุ นพคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา กระทรวงการต่างประเทศ แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม ของสมาพันธรัฐสวิส: แนวทางในการพัฒนา นโยบายต่างประเทศของไทย pdf
7012 นางสาววนาลี โล่ห์เพชร อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาทะเลจีนใต้: พลวัตรของการเจรจา ในกรอบอาเซียน-จีน  
7013 นายธวัช ธีระวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส กระทรวงการต่างประเทศ การศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา ปี 2556–2560: กรณีการศึกษาการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา pdf
7014 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อคุ้มครองการ ดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย: กรณีศึกษา “เจนีวาแห่งเอเชีย” pdf
7015 นางชลธี จันทร์รัชชกูล นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) pdf
7016 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กระทรวงการต่างประเทศ การดำเนินการให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในต่างประเทศ (ศูนย์ กศน.) เป็นกลไกในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ pdf
7017 นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต กระทรวงการต่างประเทศ การยึดครองที่ทำการของรัฐ การบริหารจัดการและข้อเสนอแนะ กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยกับฮ่องกง pdf
7018 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับรับผิดชอบดูแลภารกิจด้านโลจิสติกส์ของงานประชุมและการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง pdf
7019 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ กระทรวงการต่างประเทศ การทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy) การเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทย ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย-โปแลนด์ pdf
7020 นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ Japan’s Proactive Contribution to Peace: Implications in the Region and Policy Recommendations for Thailand pdf
7021 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ระหว่างปี 2554-2556 pdf
7022 นายโสรัจ สุขถาวร (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ: กรณีศึกษาการบริหารงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2556–2558) pdf
7023 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี: ความร่วมมือด้านประมงปลาทูน่า pdf
7024 นายกิตินัย นุตกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ งานพิธีการทูตของอินเดียที่ส่งผลกระทบ ต่องานพิธีการทูตระหว่างไทยกับอินเดีย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่แตกต่าง pdf
7025 นายมงคล สินสมบูรณ์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กระทรวงการต่างประเทศ เขตการค้าเสรีนําร่องฝูเจี้ยนกับโอกาสของธุรกิจไทย pdf
7026 นายจาตุรนต์ ไชยะคำ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ด้านสาธารณสุขแก่ลาวและกัมพูชา  
7027 นายประพันธ์ ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ pdf
7028 นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล pdf
7029 นายอภิสิทธิ์ หนุนภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห์ กองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก อิทธิบาท 4 กรณีศึกษา สำนักราชเลขาธิการ pdf
7030 นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาปัญหาของการจัดทำสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government Contract) เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นสนธิสัญญา pdf
7031 นางชลลดา กันคล้อย ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภา pdf
7032 นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล pdf
7033 นายวันชัย ตั้งวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง การแก้ไขปรับปรุงฐานภาษีตามพระราช บัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
7034 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล นักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ pdf
7035 นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบต่อสังคมไทย pdf
7036 นายวิลาศ วิชญะเดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน (Development for Thailand to be Rice Seed Trade Hub in Asean) pdf
7037 นายพีรพร พร้อมเทพ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน pdf
7038 นายธานี สืบฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ความพร้อมของประเทศไทยในการรับรองข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ pdf
7039 นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Management of Environment in Phichit Province, Thailand under ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint–ASCC) pdf
7040 นายมานพ รักษาสกุลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า pdf
7041 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายอะไหล่เครื่องกังหัน ก๊าซของ กฟผ. เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน  
7042 นางเพ็ญศรี ไตรรัตน์ (IS ดีเด่น) ผู้บริหารและปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน การศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคม เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์กับไทย ศึกษากรณีชราภาพ pdf
7043 นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานปรมาณู เพื่อรองรับการกำกับดูแลโครงการ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทย pdf
7044 นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ pdf
7045 นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพศึกษากรณีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน pdf
7046 นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย–มาเลเซีย: กรณีศึกษาความปลอดภัยด้านอาหาร pdf
7047 นายมรกต จรูญวรรธนะ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีนจากต่างประเทศเข้าสู่ไทยในช่วง พ.ศ. 2551-2556  
7048 นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข บทบาทการประสานความร่วมมือด้าน การแพทย์ฉุกเฉินกับนานาชาติที่พึงประสงค์ pdf
7049 นายบุรณิน รัตนสมบัติ (IS ดีเด่น) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการขยายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในต่างประเทศ: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา pdf