วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,286 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8 ปี 2559
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
8001 นางสาวธัญญรัตน์ สังข์รุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักราชเลขาธิการ การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดทำข้อความพระราชสาส์น pdf
8002 นางสาวศิริลักษณ์ ไตรศิริพานิช วิทยากรชำนาญการพิเศษ  สำนักราชเลขาธิการ การศึกษาผลจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ pdf
8003 นางสาวเธียรพร วงศ์กำแหงหาญ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับลาวในคดีค้ามนุษย์ pdf
8004 นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างประเทศ : กรณีศึกษาสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร pdf
8005 นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์ นักการข่าวเชี่ยวชาญ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ การขยายบทบาทของกลุ่มทุนจีนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย pdf
8006 นางชนิดา เกษมศุข ผู้อำนวยการกลุ่มแบบแผนพิธีการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ความสำเร็จในการจัดการต้อนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทำเนียบรัฐบาล : ปัจจัยความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพ pdf
8007 นายดนัย หงสุรพันธ์  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีบริษัทนำเที่ยว pdf
8008 พ.อ. พงศ์เทพ แก้วไชโย รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหม การทูตโดยฝ่ายทหาร : กำปั้นเหล็กในถุงมือแพร pdf
8009 นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ   กระทรวงการคลัง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดตลาดเสรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ pdf
8010 นางวัลลีย์ อินทรจักร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กระทรวงการคลัง การแก้ไขปรับปรุงบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ในการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกรณีศึกษาน้ำองุ่น pdf
8011 นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน  กระทรวงการคลัง แนวทางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน pdf
8012 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ (IS ดีเด่น) ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการส่งออกบริการ : เปรียบเทียบกรณีประเทศไทยกับสิงคโปร์และมาเลเซีย pdf
8013 นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ pdf
8014 นางอมรพรรณ นิลวงษ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศ : กรณีศึกษาการเงินและบัญชีของหน่วยงานในต่างประเทศ pdf
8015 นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ การทำงานของคู่สมรสนักการทูตต่างชาติ : การดำเนินการและข้อเสนอแนะ pdf
8016 นายกรณ์ สุวรรณาศรัย นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาการบริหารการต้อนรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสำคัญต่างประเทศ pdf
8017 นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการต่างประเทศ การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในปี พ.ศ. 2556–2558 pdf
8018 นางอรุณี ไฮม์ม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮราภายใต้ความร่วมมือไทย-ติมอร์ เลสเต pdf
8019 นางหัทยา คูสกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ แนวทางการจัดตั้งสำนักงานคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในต่างประเทศ pdf
8020 นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ การเพิ่มข้าราชการสายงาน home-based ของกระทรวงการต่างประเทศ : กรณีศึกษาสำนักบริหารบุคคล pdf
8021 นายศรายุทธ เทียนกิ่งแก้ว (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ การมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนสั่งและปฏิบัติราชการในต่างประเทศแทนส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข pdf
8022 นายพลพงศ์ วังแพน อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเวียนนา กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเพื่อการพัฒนากับการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาออสเตรีย เพื่อเป็นบทเรียนแก่ไทย pdf
8023 ร.ท. พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศ แผนปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต่อวิกฤตการณ์ pdf
8024 นายรองวุฒิ วีรบุตร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล pdf
8025 นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมะนิลา กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนาระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีฟิลิปปินส์ pdf
8026 นายพิษณุ โสภณ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ปรากฏการณ์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ และความหมายต่อการเมืองสหรัฐอเมริกา pdf
8027 นายณรุทธ์ สุนทโรดม อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ในการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี โจโก วิโดโด pdf
8028 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการในต่างประเทศ pdf
8029 นายพืชภพ มงคลนาวิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงลอนดอน กระทรวงการต่างประเทศ การทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร : โอกาสและความท้าทาย pdf
8030 นายเสก นพไธสง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม pdf
8031 นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมานามา กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ในการส่งเสริมโครงการการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาห์เรนให้ยั่งยืน pdf
8032 นางสาวลดา ภู่มาศ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเอเชียตะวันออก ๓ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังปี 2558 pdf
8033 นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การยกระดับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย  
8034 นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ พิธีการทูตกับการต่างประเทศ การบริหารจัดการกรมพิธีการทูตเพื่อให้ตอบสนองภารกิจด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน pdf
8035 นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก (IS ดีเด่น) รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ กระทรวงการต่างประเทศ บทบาทสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในการส่งเสริม "การทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility–CSR)ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม pdf
8036 นางสาวเบญจาภา ทับทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงซันติอาโก กระทรวงการต่างประเทศ การใช้นโยบายการทูตสาธารณะในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกระทรวงการต่างประเทศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
8037 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมาดริด กระทรวงการต่างประเทศ การประเมินการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์ไทยต่อสเปน  
8038 นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของสตรีชาวญี่ปุ่น pdf
8039 นายอำพร ณ นิโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร pdf
8040 นางขวัญนภา ผิวนิล  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนวทางพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย pdf
8041 นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กระทรวงพาณิชย์ การขยายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในอาเซียน : โอกาส อุปสรรค และแนวทาง pdf
8042 นายมานพ ชมชื่น เลขานุการกรมกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม แนวทางการจัดการผู้ต้องขังป่วยชาวต่างชาติในเรือนจำ/ทัณฑสถานไทย pdf
8043 พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะได้รับในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL) pdf
8044 นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ pdf
8045 นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมแก้วและกระจกให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว pdf
8046 นางสาวรุ้งนภา ทองพูล ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโสฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไทยและสหราชอาณาจักร(A Study of the Promotion of Technologies and Innovations in Biotechnology Industries of Thailand and UK) pdf
8047 นางวิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ความร่วมมือและการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินประเทศ สปป. ลาว : กรณีศึกษาความร่วมมือจังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์ pdf
8048 นางสาวร่มเย็น โกไศยกานนท์ (IS ดีเด่น) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  บทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนเพื่อการสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศของไทย pdf
8049 นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการบริหาร สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ    

รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Report)

เรื่อง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ pdf