วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 273 view

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560
และหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  
9001 นางบุณฑริกา ชุณหะนันทน์ นักวิเทศสัมพันธ์ (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา) สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย pdf
9002 นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา pdf
9003 นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 "แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต " (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน : ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ pdf
9004 นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก "การศึกษาเว็บไซต์รัฐบาล (www.thaigov.go.th) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล " ข่าวสารภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรี pdf
9005 นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษากรณีผู้บริโภคต่างชาติ pdf
9006 นางสาวอุปมา ใจหงษ์ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ แนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศ pdf
9007 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีต่อเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางการส่งออกสินค้า (กรณีศึกษาประเทศจีน) pdf
9008 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ : ศึกษาเปรียบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของมาเลเซีย ค.ศ.2020 pdf
9009 นางกมลภัทร ประทุมแก้ว เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม  แนวทางการพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยให้กับสหประชาชาติ pdf
9010 นางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน การใช้สื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ในยุค Digital Diplomacy : กรณีศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน pdf
9011 นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กองเอเชียตะวันออก 1 ไทยและมาเลเซียกับการแสวงหาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
9012 นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู การดำเนินนโยบายเมืองพี่เมืองน้องให้มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑล/เมือง/เขตของมณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน pdf
9013 นางสาวนิลวรรณ ชูวนะภิรมย์ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง การพัฒนาบทบาทของผู้กำกับดูแลงานด้านบริหารสำนักงาน (head of Chancery : HOC) เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษา สกญ ณ นครหนานหนิง

pdf
9014 นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน กระทรวงการต่างประเทศ ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทูตวัฒนธรรมของไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : กรณีศึกษากรุงเบอร์ลิน เมืองพหุวัฒนธรรม pdf
9015 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงจาการ์ตา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซีย pdf
9016 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ช่วงหลังปี 2557 : ศึกษากรณีรถไฟความเร็วสูง pdf
9017 นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส การดำเนินทูตสาธารณะโดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อการทูตในศตวรรษที่ 21 pdf
9018 นางสาวพรพิมล สุคันธวณิช รดงกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กลยุทธ์การทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย pdf
9019 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรมเอเชียตะวันออก การพัฒนาบุคลากรด้านพหุภาคี : การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) pdf
9020 นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในนครชิคาโกโดยใช้นโยบายการทูตวัฒนธรรม pdf
9021 นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ "ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย
" ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
pdf
9022 นายเบญจมินทร์  สุกาญจนัจที อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ความสำเร็จของการบ่มเพาะผู้ประกอบการแคนาดา บทเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 pdf
9023 นายชีวินท์ ณ ถลาง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส การใช้กลไกความร่วมมือกับ OECD เพื่อการพัฒนาประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย pdf
9024 นายต่อ ศรลัมพ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ "ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราว : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
" ณ กรุงบูดาเปสต์
 
9025 นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก  การกระชับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียในกรอบความร่วมมือระหว่างประชาชน pdf
9026 นางประภัสสร ธนูสิงห์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี ภารกิจหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือไตรภาคีไทย- สหรัฐฯ : กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือเมียนมาด้านสาธารณสุขบริเวณ 4 คู่เมืองชายแดนไทย-เมียนมา pdf
9027 นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ (IS ดีเด่น) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม การพิจารณาทางเลือกการระงับข้อพิพาทเรื่องเขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยบุคคลที่สามซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับ  
9028 นายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด มาตรการในการตรวจลงตราเพื่อคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด pdf
9029 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง ไทยต่อทะเลจีนใต้และการมองไปข้างหน้า pdf
9030 นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ การทำงานอย่างผิดกฏหมายของคนไทยในประเทศมาเลเซีย : แนวทางการบริหารจัดการ pdf
9031 นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง การขับเคลื่อนแบรนด์ไทยในยุค Thailand 4.0 pdf
9032 นางสาวศรัญญา  ปาลีวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี "การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ : กรณีศึกษาการซ่อมแซม
" ทำเนียบเอกอัครราชทูตและการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
 
9033 นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ การเสริมสร้างความเข้าใจมิติต่างประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) pdf
9034 นายพงศธร จุฑาสมิต นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองแบบพิธี วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ : Do we really C.A.R.E.? pdf
9035 นายชวดล นิปธานนนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร การดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring pdf
9036 นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง การใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศของรัฐบาล pdf
9037 นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเบิร์น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น การทูตเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างไทย–สวิส pdf
9038 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรมอาเซียน "บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนความคืบหน้าของประชาคมสังคมและ "วัฒนธรรมอาเซียน : กรณีศึกษาการเตรียมการรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ pdf
9039 นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2

"ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา : การนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"ไปประยุกต์ใช้สำหรับโครงการพัฒนา ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

pdf
9040 นางสาววรางคณา สิงหชาญ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 การพัฒนาระบบการบริหารงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา pdf
9041 นางสาวธิดา สุขีลาภ (IS ดีเด่น) นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ การปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาวตอนบน : ไทยได้หรือเสีย?  
9042 นายอภิพันธุ์  ชี้เจริญ นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี "การประเมินกระบวนการบริหารจัดการโครงการตามแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด " ชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี pdf
9043 นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองเขตแดน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน : ศึกษากรณีประชาชนคัดค้านการปักหลักเขตแดนบริเวณแก่งผาได และบริเวณผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย pdf
9044 ร้อยโทบรรพต อุชชิน นักการทูตชำนาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ "การใช้กลไกกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and UnregulatedFishing) ของไทย" ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของไทย pdf
9045 นายรชา อารีพรรค อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเตหะราน สอท. ณ กรุงเตหะราน แนวทางการส่งเสริมนักท่องเที่ยวอิหร่านไปประเทศไทย pdf
9046 นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม นักวิเทศสหการ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 บทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง pdf
9047 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองต่อต้านการค้ามนุษย์ แนวทางยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : กรณีศึกษารายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา pdf
9048 นางจตุพร โรจนพานิช ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ "ข้อท้าทายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะสหประชาชาติ " ภายใต้กลไก UPR pdf
9049 นางสาวฉัตรสุดา รอบคอบ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  แนวทางความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานกัมพูชา pdf
9050 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานการผลิตไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญเพื่อสนองนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก pdf
9051 นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร pdf
9052 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การศึกษาการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยเพื่อผลักดันการส่งออก pdf
9053 นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ การพัฒนาธุรกิจแอนิเมชั่นของประเทศไทยให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดโลก pdf
9054 นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย "ความพร้อมของประเทศไทยและผลกระทบของการเข้าเป็นภาคี “สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต” " ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก pdf
9055 นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ (IS ดีเด่น) ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้ บริการแก่ประชาชน : การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาประสิทธิภาพ pdf
9056 นางสาวนภาจรีย์ แววรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ "กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) " ในประเทศญี่ปุ่น pdf
9057 นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กระบวนการก่อนการตรากฎหมายของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย pdf
9058 นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล นักวิชาการศาสนาเชียวชาญ สำนักงานเลขานุการกรม การทูตวัฒนธรรมโดยศึกษากรณีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน pdf
9059 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองศาสตราจารย์ สำนักงานรัฐมนตรี ระบบการผลิตและพัฒนาครูประเทศสิงคโปร์ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย pdf
9060 ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพช่องปาก 4 ประเทศ : สหราชอาณาจักร สวีเดน ญี่ปุ่น มาเลเซีย " และข้อเสนอในการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี pdf
9061 นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมือง และสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต (THE CHARMING ANDAMAN) pdf
9062 แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน นายแพทย์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ข้อเสนอบทบาทกระทรวงการต่างประเทศ ในการร่วมป้องกันควบคุมโรค และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) pdf
9063 นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานวิเคราะห์ผลกระทบการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศ pdf
9064 นายพิเชษฐ์ หนองช้าง ผอ.สำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น pdf