ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2566

| 1,868 view
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยเวลาการจ้าง

พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย
ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 อัตราค่าจ้าง 14,000 บาท/เดือน (การต่อสัญญาจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติปรากฏตามที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศนี้

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร

4.1 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.59 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ในรูปแบบ pdf หรือ jpg/jpeg เพื่อใช้ในการสมัคร (1) ประวัติย่อ (Resume) (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (3) สำเนาทะเบียนบ้าน (4) สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (5) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (6) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
4.3 ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ส่งเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติ ไม่ตรงกับประกาศรับสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่รับเป็นผู้สมัครสอบและจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครจากข้อมูลในใบสมัคร และจะประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ https://dvifa.mfa.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

6. การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา

 

กรอกใบสมัคร

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร.pdf