sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893  icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
โครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Knowledge Sharing)
โลกยุคใหม่และความเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ซับซ้อน ก่อให้เกิดโอกาส การพัฒนา และความท้าทายใหม่ ๆ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างข้าราชการและบุคลากรที่มีความพร้อมรับมือและทักษะเท่าทันโลกเป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญเสมอมา
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปี 2567

26 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

24 ก.ค. 2566

Vacancy for a full time english instructor

19 ก.ค. 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

17 ก.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

24 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2566

ดูทั้งหมด