sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2565
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

21 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

12 ก.ค. 2565

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

31 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 ก.พ. 2565

ดูทั้งหมด

covid19